Tôi cần hỗ trợ tìm đồ thất lạc?

Trước hết chúng tôi rất tiếc về sự cố đã xảy ra. Tuy nhiên, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để tìm lại món đồ để quyên.

Hãy liên hệ trực tiếp với tài xế nếu bạn có số liên lạc (trong vòng 24h). Bạn có thể thương lượng thời gian thuân tiện để gặp và nhận lại đồ thất lạc.

Trong trường hợp bạn không có thông tin liên lạc hoặc không thể kết nối với tài xế, hãy vui lòng gửi email cho chúng tôi tại email: hotro@viet-go.com.