Cách xem biên lai chuyến đi.

Bạn có thể nhận được biên lai xác nhận cước phí gửi vào email của bạn ở cuối mỗi chuyến đi. Bạn cần đảm bảo email của mình đã được xác thực. Để xác thực email hãy vào mục "Tài khoản" chọn "Thông tin cá nhân" và sửa email chính xác.

Nếu bạn không nhận được biên lai sau khi sử dụng dịch vụ, bạn có thể tìm được phần lịch sử chuyến xe. Hãy làm như sau:

     - Chọn lịch sử chuyến xe bạn muốn
     - Nhận lệnh gửi biên lai
     - Biên lai sẽ được gửi đến email của bạn